Ανακαθορισμός Τιμών Ζωνών σε 11 περιοχές της Χώρας

102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 (ΦΕΚ Β3964/16.9.2020) ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο