Γνωρίστε το b-foros

Με το πρόγραμμα B-foros, υπολογίστε εύκολα και γρήγορα τους Φόρους Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.

Το B-foros είναι μία εφαρμογή με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.

Επίσης, με το B-foros μπορείτε να συμπληρώσετε, αποθηκεύσετε και τυπώσετε Δηλώσεις Φόρου Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων και Κληρονομιών καθώς και 90 Αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις και Έντυπα Κτηματολογίου.

Το B-foros περιλαμβάνει κλίμακες από το 1998 μέχρι και σήμερα.

 • Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων (περιλαμβάνεται και ο Φόρος Υπεραξίας), ΦΠΑ, Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006) και Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006).
 • Αναλυτική εκτύπωση των στοιχείων υπολογισμού Φόρου.
 • Δυνατότητα χρήσης κλιμάκων και παραμέτρων για τον υπολογισμό Φόρου από το 1998 μέχρι και σήμερα (προκειμένου να υπολογιστούν φόροι προγενέστερων Γονικών Παροχών, Κληρονομιών κ.ά.).
 • Δημιουργία, συμπλήρωση, εκτύπωση και οργάνωση Δηλώσεων Φόρου Δωρεάς-Γονικής Παροχής, Μεταβιβάσεως, Κληρονομιάς καθώς και άνω των 90 Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων και Εντύπων Κτηματολογίου.
 • Τήρηση Πελατολογίου ώστε να έχετε άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία των πελατών σε επόμενες Δηλώσεις.
 • Ευρετήριο Πελατών με δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης.
 • Αποθήκευση όλων των Εντύπων είτε για μελλοντική χρήση είτε για τη δημιουργία νέων με παρόμοια στοιχεία (π.χ. ίδιοι πελάτες ή ίδια περιγραφή ακινήτων).
 • Δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων και φορολογικών κλιμάκων από το χρήστη.
 • Ηλεκτρονική (on line) βοήθεια.

Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων

 • Κληρονομιών
 • Δωρεών
 • Γονικών Παροχών
 • Μεταβιβάσεων
 • Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006)
 • Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006)

Οργάνωση, εύκολη συμπλήρωση και εκτύπωση

 • Δηλώσεων Φόρου
 • Αιτήσεων
 • Υπεύθυνων Δηλώσεων
 • Εντύπων Κτηματολογίου

Το B-foros περιλαμβάνει 90 έντυπα Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων και Εντύπων Κτηματολογίου

Προς Δ.Ο.Υ.
 • Δήλωση Φόρου Γονικής Παροχής
 • Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς
 • Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης
 • Δήλωση Φόρου Υπεραξίας (προσωρινά ανενεργή)
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Υποδ. 4)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ κατόπιν ελέγχου (Υποδ. 5)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση κατόπιν ελέγχου (Υποδ. 6,7)
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Υποδ. 8)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση (Υποδ. 10,11)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση (Υποδ. 12,13)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση (Υποδ. 14,15,16)
 • Αίτηση Παράτασης Προθ. Υποβ. Δηλ. Κληρονομιάς
 • Υπεύθυνη δήλωση Α’ κατοικίας – Κατάσταση Ακινήτων
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (αγορά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (γον.παροχή)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (κληρονομιά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (αγορά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (γον.παροχή)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (κληρονομιά)
 • Υπεύθυνη δήλωση αρ. 54Α ν.4174/2013
 • Αίτηση – Πιστοποιητικό άρ.105, Ν.2961/2001
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Εκπρ./Πληρεξ. Νομ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Πληρεξ. Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Εκπρ./Πληρεξ. Νομ. Προς
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Πληρεξ. Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Φυσ. Προσ.
Προς Δήμο
 • Αίτηση του Ν.2052/94 27.
 • Αίτηση του Ν.2242/94 28.
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
Προς Υποθηκοφυλάκειο
 • Αίτηση: Για εγγραφή υποθήκης
 • Αίτηση: Για εξάλειψη υποθήκης
 • Αίτηση: Για μεταγραφή συμβολαίου (με 1 πιστοποιητικό)
 • Αίτηση: Για μεταγραφή συμβολαίου (με όλα τα πιστοποιητικά)
Προς Γραφείο Κτηματογράφησης
 • Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας
 • Αίτηση διόρθωσης (άρθρου 6 Ν. 2308/95) Ένσταση (άρθρου 7 Ν. 2308/95)
 • Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (άρθρου 6 Ν. 2308/95)
 • Αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων δικαιούχου
 • Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης
 • Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
 • Αίτηση χορήγησης αντιγράφων
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης
 • Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου
 • Δήλωση / εξουσιοδότηση προς Γραφείο Κτηματογράφησης
 • Δήλωση κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος (Δ.2′)
 • Δήλωση Ν.2308/1995 (Δ.1)
 • Δήλωση Ν.2308/1995 (Δ.2)
Προς Κτηματολογικό Γραφείο
 • Αίτηση για αντίγραφο εγγραπτέας πράξης
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (άρθρο 6#4 Ν.2664/1)
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης – ΣΥΝΟΛΙΚΗ
 • Αίτηση για πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης
 • Αίτηση για πιστοποιητικό κτημ.εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • Αίτηση για πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών προσώπου
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου / Αποσπάσματος Διαγράμματος
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από αρχείο Κτηματογράφησης
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2
 • Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος
 • Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών
 • Περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
Προς Κτηματολογικό Γραφείο Γραφείο & Υποκαταστήματα
 • Αίτηση για εγγραφή πράξης στο σύστημα Μεταγγραφών και Υποθηκών
 • Αίτηση για εγγραφή Σύμβασης Ενεχύρου του ν.2844/2000
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (άρθρο 6#4 Ν.2664/1) (Υποκ.)
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης – ΣΥΝΟΛΙΚΗ (Υποκ.)
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου/ων
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου από τα αρχεία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου / Αποσπάσματος Διαγράμματος (Υποκ.)
 • Αίτηση για χορήγηση Αντίγραφου Μερίδας/Πιστοποιητικού Ακτημοσύνης
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Σύμβασης Ενεχύρου του ν.2844/2000
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1 (Υποκ.)
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2 (Υποκ.)
 • Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού
 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικών από τα αρχεία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών
Προς Γραφείο Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης
 • Αίτηση για αποδοχή κληρονομιάς εκ διαθήκης
 • Αίτηση για αποδοχή κληρονομιάς εξ αδιαθέτου
 • Αίτηση για μεταβίβαση ακινήτου
 • Αίτηση για σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας
 • Διαβιβαστικό αποστολής αντιγράφων
Προς τη δικαστική αρχή
 • Αίτηση: Για δημοσίευση δημόσιας διαθήκης
 • Αίτηση: Για δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης
 • Αίτηση για πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
 • Αίτηση για Εισαγγελική παραγγελία για πνευματική λύση του γάμου
Προς το Συμβολαιογράφο
 • Υπεύθυνη Δήλωση – 2η σελίδα
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη αυθαιρέτου ή μη αυθαιρέτου
 • Υπεύθυνη δήλωση Ι.Κ.Α. (Φ.21/116/2000)
 • Υπεύθυνη δήλωση μη υποβολής δήλωσης,για φορολογική ενημερότητα
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.2520
 • Υπεύθ.Δήλωση Ν.3220/04,άρ.26 εξόφλησης φόρου από χαριστ. Αιτία
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Δ.118
Λοιπές
 • Αίτηση για μεταβίβαση ακινήτου σε παραμεθόριο
 • Αίτηση για Πνευματική λύση του γάμου

Το B-foros περιλαμβάνει συντελεστές από το 1998 μέχρι σήμερα.

Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τον server είναι:
 • CPU: i3 (προτείνεται i5 και ανώτερο)
 • RAM: 4GB (προτείνεται 8GB για 64-bit συστήματα)
 • HDD: ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος από 30GB
 • OS: Windows 7 (προτείνεται Windows 10 64-bit)
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)
Προδιαγραφές για τους υπολογιστές των χρηστών (clients):
 • CPU: i3 (προτείνεται i5)
 • RAM: 2GB (προτείνεται 4GB)
 • HDD: ελεύθερος χώρος 30GB
 • OS: Windows 7
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)