Γνωρίστε το b-foros

Με το πρόγραμμα B-foros, υπολογίστε εύκολα και γρήγορα τους Φόρους Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.

Με το B-foros υπολογίζετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.

Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε, αποθηκεύσετε και τυπώσετε Δηλώσεις Φόρου Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων και Κληρονομιών καθώς και 90 Αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις και Έντυπα Κτηματολογίου.

Το B-foros περιλαμβάνει κλίμακες από το 1998 μέχρι και σήμερα.

 • Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων (περιλαμβάνεται και ο Φόρος Υπεραξίας), ΦΠΑ, Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006) και Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006).
 • Αναλυτική εκτύπωση των στοιχείων υπολογισμού Φόρου.
 • Δυνατότητα χρήσης κλιμάκων και παραμέτρων για τον υπολογισμό Φόρου από το 1998 μέχρι και σήμερα (προκειμένου να υπολογιστούν φόροι προγενέστερων Γονικών Παροχών, Κληρονομιών κ.ά.).
 • Δημιουργία, συμπλήρωση, εκτύπωση και οργάνωση Δηλώσεων Φόρου Δωρεάς-Γονικής Παροχής, Μεταβιβάσεως, Κληρονομιάς καθώς και άνω των 90 Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων και Εντύπων Κτηματολογίου.
 • Τήρηση Πελατολογίου ώστε να έχετε άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία των πελατών σε επόμενες Δηλώσεις.
 • Ευρετήριο Πελατών με δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης.
 • Αποθήκευση όλων των Εντύπων είτε για μελλοντική χρήση είτε για τη δημιουργία νέων με παρόμοια στοιχεία (π.χ. ίδιοι πελάτες ή ίδια περιγραφή ακινήτων).
 • Δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων και φορολογικών κλιμάκων από το χρήστη.
 • Ηλεκτρονική (on line) βοήθεια.

Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων

 • Κληρονομιών
 • Δωρεών
 • Γονικών Παροχών
 • Μεταβιβάσεων
 • Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006)
 • Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006)

Οργάνωση, εύκολη συμπλήρωση και εκτύπωση

 • Δηλώσεων Φόρου
 • Αιτήσεων
 • Υπεύθυνων Δηλώσεων
 • Εντύπων Κτηματολογίου

Το B-foros περιλαμβάνει 90 έντυπα Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων και Εντύπων Κτηματολογίου

 • Δήλωση Φόρου Γονικής Παροχής
 • Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς
 • Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης
 • Δήλωση Φόρου Υπεραξίας (προσωρινά ανενεργή)
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Υποδ. 4)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ κατόπιν ελέγχου (Υποδ. 5)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση κατόπιν ελέγχου (Υποδ. 6,7)
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Υποδ. 8)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση (Υποδ. 10,11)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση (Υποδ. 12,13)
 • Αίτηση-Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση (Υποδ. 14,15,16)
 • Αίτηση Παράτασης Προθ. Υποβ. Δηλ. Κληρονομιάς
 • Υπεύθυνη δήλωση Α’ κατοικίας – Κατάσταση Ακινήτων
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (αγορά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (γον.παροχή)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (κληρονομιά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (αγορά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (γον.παροχή)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (κληρονομιά)
 • Υπεύθυνη δήλωση αρ. 54Α ν.4174/2013
 • Αίτηση – Πιστοποιητικό άρ.105, Ν.2961/2001
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Εκπρ./Πληρεξ. Νομ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Πληρεξ. Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Εκπρ./Πληρεξ. Νομ. Προς
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Πληρεξ. Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Φυσ. Προσ.
 • Αίτηση του Ν.2052/94 27.
 • Αίτηση του Ν.2242/94 28.
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
 • Αίτηση: Για εγγραφή υποθήκης
 • Αίτηση: Για εξάλειψη υποθήκης
 • Αίτηση: Για μεταγραφή συμβολαίου (με 1 πιστοποιητικό)
 • Αίτηση: Για μεταγραφή συμβολαίου (με όλα τα πιστοποιητικά)
 • Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας
 • Αίτηση διόρθωσης (άρθρου 6 Ν. 2308/95) Ένσταση (άρθρου 7 Ν. 2308/95)
 • Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (άρθρου 6 Ν. 2308/95)
 • Αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων δικαιούχου
 • Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης
 • Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
 • Αίτηση χορήγησης αντιγράφων
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης
 • Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου
 • Δήλωση / εξουσιοδότηση προς Γραφείο Κτηματογράφησης
 • Δήλωση κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος (Δ.2′)
 • Δήλωση Ν.2308/1995 (Δ.1)
 • Δήλωση Ν.2308/1995 (Δ.2)
 • Αίτηση για αντίγραφο εγγραπτέας πράξης
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (άρθρο 6#4 Ν.2664/1)
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης – ΣΥΝΟΛΙΚΗ
 • Αίτηση για πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης
 • Αίτηση για πιστοποιητικό κτημ.εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • Αίτηση για πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών προσώπου
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου / Αποσπάσματος Διαγράμματος
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από αρχείο Κτηματογράφησης
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2
 • Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος
 • Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών
 • Περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
 • Αίτηση για εγγραφή πράξης στο σύστημα Μεταγγραφών και Υποθηκών
 • Αίτηση για εγγραφή Σύμβασης Ενεχύρου του ν.2844/2000
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (άρθρο 6#4 Ν.2664/1) (Υποκ.)
 • Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης – ΣΥΝΟΛΙΚΗ (Υποκ.)
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου/ων
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου από τα αρχεία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου / Αποσπάσματος Διαγράμματος (Υποκ.)
 • Αίτηση για χορήγηση Αντίγραφου Μερίδας/Πιστοποιητικού Ακτημοσύνης
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Σύμβασης Ενεχύρου του ν.2844/2000
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1 (Υποκ.)
 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2 (Υποκ.)
 • Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού
 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικών από τα αρχεία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών
 • Αίτηση για αποδοχή κληρονομιάς εκ διαθήκης
 • Αίτηση για αποδοχή κληρονομιάς εξ αδιαθέτου
 • Αίτηση για μεταβίβαση ακινήτου
 • Αίτηση για σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας
 • Διαβιβαστικό αποστολής αντιγράφων
 • Αίτηση: Για δημοσίευση δημόσιας διαθήκης
 • Αίτηση: Για δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης
 • Αίτηση για πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
 • Αίτηση για Εισαγγελική παραγγελία για πνευματική λύση του γάμου
 • Υπεύθυνη Δήλωση – 2η σελίδα
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη αυθαιρέτου ή μη αυθαιρέτου
 • Υπεύθυνη δήλωση Ι.Κ.Α. (Φ.21/116/2000)
 • Υπεύθυνη δήλωση μη υποβολής δήλωσης,για φορολογική ενημερότητα
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.2520
 • Υπεύθ.Δήλωση Ν.3220/04,άρ.26 εξόφλησης φόρου από χαριστ. Αιτία
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Δ.118
 • Αίτηση για μεταβίβαση ακινήτου σε παραμεθόριο
 • Αίτηση για Πνευματική λύση του γάμου

Προδιαγραφές διακομιστή
(Server ή 1 Workstation):

 • 1 CPU Socket έως 4 cores: i5 ή ανώτερο (SQL Express – διατίθεται δωρεάν με την εγκατάσταση των εφαρμογών)
 • 2 CPU Sockets έως 24 cores: i5 ή ανώτερο (Aπαιτείται αγορά SQL Standard/Enterprise + CALs)
 • RAM: 8 GB ή μεγαλύτερη.
 • SSD/HDD: 5 GB καταλαμβανόμενος χώρος εγκατάστασης + Data/Backups.
 • OS: Windows x64 (Windows 10/11 & Server Editions up to 2022)
 • Resolution: 1280×1024 ή μεγαλύτερη.

Προδιαγραφές περιφερειακών (Clients):

 • CPU: i3 ή ανώτερο.
 • RAM: 4 GB ή μεγαλύτερη.
 • SSD/HDD: 3 GB καταλαμβανόμενος χώρος εγκατάστασης.
 • OS: Windows x86/x64 (Windows 8 / 8.1 / 10 / 11 / Server Editions up to 2022 ).
 • Resolution: 1280×1024 ή μεγαλύτερη.

Επίσης απαιτούνται:

 • Ενεργή Σύνδεση Internet (Αναβαθμίσεις, Πληροφόρηση Οnline, Χάρτες, Αδειοδότηση, Υπηρεσίες ΑΑΔΕ κλπ.)
 • Microsoft Office 2007 sp3 ή νεότερο (Word, Outlook, Excel)