Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 11 Ν. 2472/1997, Κανονιστική πράξη 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Προοίμιο

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με απόλυτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγει η B-logica, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων της ιστοσελίδας blogica.gr. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του www.blogica.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του blogica.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το blogica.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του blogica.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Το blogica.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο blogica.gr ζητούνται οι παρακάτω πληροφορίες:

  • 1. Όνομα
  • 2. Επίθετο
  • 3. Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.
  • 4. Επάγγελμα
  • 5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Το blogica.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τέσσερις γενικούς λόγους:

  • Για την εγγραφή στο blogica.gr: ενεργό e-mail, Επίθετο, Όνομα.
  • Για την έκδοση παραστατικών σε περίπτωση παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα), ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Επάγγελμα, Τηλέφωνο, e-mail.
  • Για την ταυτοποίηση των χρηστών προκειμένου να τους επιτρέψει την πρόσβαση σε σελίδες που έχουν πρόσβαση μόνο οι πελάτες των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών της (π.χ. σελίδα αναβαθμίσεων): Επίθετο ( ή Επωνυμία), Όνομα, e-mail, ΑΦΜ.
  • Για αποστολή ενημερωτικών και άλλων πληροφοριακών εντύπων ή και δοκιμαστικών εκδόσεων των προγραμμάτων της κατόπιν σχετικών αιτήσεων των πελατών της ή / και υποψηφίων πελατών.

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να ζητούνται επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες όμως είναι προαιρετικές (ο χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να τις συμπληρώσει).

Cookies

Το blogica.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του blogica.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του blogica.gr.

Ο επισκέπτης/χρήστης του blogica.gr μπορεί να ρυθμίσει το περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του blogica.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του blogica.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Διόρθωση ή / και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Το blogica.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/μέλη να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική προσωπική τους σελίδα στο blogica.gr. Η διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται κατόπιν γραπτής αιτήσεως του χρήστη και είναι εφικτή μόνο αν ο χρήστης δεν έχει πραγματοποιήσει καμία απολύτως συναλλαγή με την εταιρεία στο παρελθόν.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η B-logica δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του blogica.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το blogica.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του blogica.gr από τον επισκέπτη/χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα επιχείρησης ΤΚ Τηλέφωνο E-mail ΑΦΜ ΔΟΥ Πόλη Χώρα Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του blogica.gr.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Σε καμία περίπτωση δεν καταχωρούνται στοιχεία πιστωτικών, χρεωστικών, ή άλλων καρτών στο blogica.gr ή σε οποιανδήποτε άλλη ηλεκτρονική βάση της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης θα χρησιμοποιήσει πιστωτική, χρεωστική, ή άλλη κάρτα για την εξόφληση υπηρεσιών/προϊόντων του blogica.gr, τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής, ή άλλης κάρτας καταχωρούνται από τον ίδιο απ΄ ευθείας σε ασφαλή σελίδα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού με τον οποίο συνεργάζεται η εταιρεία. Το blogica.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Σύνδεσμοι (Links) προς άλλα sites

Το blogica.gr περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το blogica.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο blogica.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του blogica.gr.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η B-logica για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιεί στο www.blogica.gr τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL είναι το πλέον αξιόπιστο πρωτόκολλο για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα.

Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν σταλεί μέσω του διαδικτύου και στη συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του διακομιστή. Το SSL που χρησιμοποιείται από το blogica.gr, είναι 128-bit. Επίσης, το www.blogica.gr διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό από τη Τhawte Consulting (Pty) Ltd, η οποία είναι θυγατρική της Verisign Inc., μια διεθνώς αναγνωρισμένη ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής προστασίας συναλλαγών και δεδομένων μέσω internet.

Η Τhawte, κάθε φορά που εισέρχεστε σε σελίδα που πρόκειται να γίνει συναλλαγή στοιχείων, παρουσιάζει ένα λουκέτο κάτω δεξιά στην οθόνη σας, που βεβαιώνει ότι η συναλλαγή σας προστατεύεται. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στο εικονίδιο της Τhawte που εμφανίζεται στις αντίστοιχες σελίδες.

Ειδικά οι σελίδες στις οποίες εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας (αριθμό, μήνα/έτος λήξης καθώς και το τριψήφιο κωδικό στο πίσω μέρος της κάρτας) ανήκουν σε έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της Ελλάδας και ειδικότερα στο σύστημα που διαθέτει για την εκκαθάριση τραπεζικών συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας VISA. Ως εκ τούτου τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται πουθενά μέσα στο www.blogica.gr.

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.blogica.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη (e-mail) και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάξετε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων.