Ανακαθορισμός Τιμών Ζωνών σε 11 περιοχές της Χώρας

102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 (ΦΕΚ Β3964/16.9.2020)

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.» (Β’ 2192), της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/31.10.2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β’ και ΣΤ’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3882) και της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1180/22.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α’ και Γ’ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών» (Β’ 4317), σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
102353 ΕΞ 2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1Β και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).
 2. Τις διατάξεις της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α’ 107).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 7. Την υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549).
 8. Την υπ’ αρ. 19928/292/2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών» (Β’ 1147).
 9. Τις υπ’ αρ. 588/2019, 1865/2019, 1866/2019, 1867/2019, 1868/2019, 1869/2019, 1870/2019, 1872/ 2019, 1873/2019, 1874/2019, 1875/2019, 1876/2019, 1879/2019, 2084/2019, 2085/2019, 2086/2019, 2616/ 2019, 2617/2019, 2618/2019, 2620/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β’).
 10. Την υπό στοιχεία 79938ΕΞ2020/24-07-2020 (ΑΔΑ: 68ΦΧΗ-00Τ) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
 11. Το από 03.08.2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την ανωτέρω Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
 12. Την υπό στοιχεία 85819ΕΞ2020/06.08.2020 (ΑΔΑ: 600ΠΗ-0Ψ4) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’3295).
 13. Την υπό στοιχεία 88050ΕΞ2020/11.08.2020 (ΑΔΑ: 6ΠΙ7Η-ΒΑΜ) Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
 14. Το από 14.08.2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν με την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την υπό στοιχεία 88050ΕΞ2020/11.08.2020 (ΑΔΑ: 6ΠΙ7Η-ΒΑΜ) Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
 15. Την υπό στοιχεία 90576ΕΞ2020/18.08.2020 (ΑΔΑ: 6ΘΨΟΗ-ΘΞΥ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’3449).
 16. Την υπό στοιχεία 26718ΕΞ2020/05.03.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α.Δ.Α.: 6ΤΥ7Η-ΛΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 17. Το με υπ’ αρ. 78/2020 απόφασης, απόσπασμα από το πρακτικό της 17/14.08.2020 συνεδριάσεως διά περιφοράς, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, με τη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
 18. Την υπ’ αρ. 11143 απόφαση 126/17.08.2020 που αφορά απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης συνεδριά-σεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού, με τη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
 19. Την υπ’ αρ. 27593/18.08.2020 απόφαση υπ’ αρ. 185/2020 γνωμοδότηση της 13ης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, με τη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
 20. Τα από 20.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020 και 15.09.2020 πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.
 21. Τις από 09.09.2020 και 15.09.2020 εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 προς τον Υπουργό Οικονομικών.
 22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 147/11.09.2020 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Οικονομικών.
 23. Την υπό στοιχεία 102393ΕΞ2020/15.09.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
 24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 1. Στην υπ’ αρ. 1113/12.06.2018 (Β’ 2192) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών επανακαθορίζονται οι τιμές εκκίνησης (Τ.Ζ.) που αναφέρονται στον Πίνακα Τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.) κατά το μέρος που αφορά τις παρακάτω ζώνες ως εξής:
  1. για τη ζώνη Α’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (3.950) ευρώ.
  2. για τη ζώνη Β’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) ευρώ.
  3. για τη ζώνη ΣΤ’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε δυο χιλιάδες οκτακόσια (2.800) ευρώ.
  4. για τη ζώνη Α’ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) ευρώ.
  5. για τη ζώνη Β’ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (4.700) ευρώ.
  6. για τη ζώνη Γ’ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.
  7. για τη ζώνη Δ’ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (3.350) ευρώ.
  8. για τη ζώνη ΚΕ’ του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.250) ευρώ.
  9. για τη ζώνη Ε’ Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής σε δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
  10. για τη ζώνη Α’ του οικισμού Λιλαίας του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε χίλια (1.000) ευρώ.
  11. για τη ζώνη Α’ του οικισμού Αετοφωλιάς της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε εννιακόσια (900) ευρώ.
  12. για τη ζώνη Α’ του οικισμού Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Τήνου του Δήμου Τήνου της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε οκτακόσια πενήντα (850) ευρώ.
  13. για τη ζώνη Α’ του οικισμού Καρκάδος, της Δημοτικής Ενότητας Τήνου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε οκτακόσια (800) ευρώ.
  14. για τη ζώνη Β’ του οικισμού Κάτω Κλείσματος, της Δημοτικής Ενότητας Τήνου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ.
  15. για τη ζώνη Α’ του οικισμού Καλλονής της Δημοτικής Ενότητας Τήνου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε χίλια εκατό (1.100) ευρώ.
  16. για τη ζώνη ΣΤ’ Τήνου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ.
 2. Στην παρ. 1της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/31.10.2017 (Β’ 3882) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, επανακαθορίζονται οι τιμές ζώνης (για τις Β’ και ΣΤ’ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών), ως εξής:
  1. για την Β’ ζώνη Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (3.150) ευρώ.
  2. για την ΣΤ’ ζώνη Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε δυο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (2.550) ευρώ.
 3. Στην παρ. 1 της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1180/22.11.2017 (Β’ 4317) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών, επανακαθορίζονται οι τιμές ζώνης για τις Α’ και Γ’ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών», ως εξής:
  1. για την Α’ ζώνη Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε τρείς χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ,
  2. για την Γ’ ζώνη Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.250) ευρώ.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 1. Τα στοιχεία από α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 1 ισχύουν από τις 2 Οκτωβρίου 2019.
 2. Τα στοιχεία από ιγ) έως ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 1 ισχύουν από τις 18 Δεκεμβρίου 2019.
 3. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 ισχύουν από τις 8 Ιουνίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο