Άδεια και Όροι χρήσης eΠανδέκτης

 1. Η πλατφόρμα της B-logica «eΠανδέκτης» αποτελεί διαδικτυακή υπηρεσία για την οργάνωση νομικών υπηρεσιών.
 2. Η B-logica εγγυάται ότι η πλατφόρμα του eΠανδέκτη θα παρέχεται αδιάλειπτα εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αναβάθμισης της ιστοσελίδας, συντήρησης κλπ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει εφόσον ο χρήστης διαθέτει ενεργή συνδρομή στο προϊόν.
 3. Από την φύση του ο eΠανδέκτης απαιτεί την ύπαρξη διαδικτύωσης μέσω Internet. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή Internet στον χρήστη ή στον πάροχο που εξυπηρετεί τον eΠανδέκτη (φιλοξενείται στο Azure της Microsoft) η B-logica δεν φέρει καμία ευθύνη.
 4. Η Συνδρομή ενεργοποιείται εφόσον ο χρήστης καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο όπως αυτό ορίζεται στην πλατφόρμα, στην αρχή της Συνδρομής. Η Συνδρομή είναι ετήσια και είναι ενεργής για 365 ημέρες. Τα κόστη Συνδρομής μπορούν να αλλάξουν χωρίς αυτή η αλλαγή να επηρεάζει με κανένα τρόπο τις ενεργές συνδρομές του τρέχοντος έτους.
 5. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την ανανέωση της συνδρομής στον eΠανδέκτη, η B-logica θα διατηρεί τα δεδομένα, όπως αυτά είναι καταχωρημένα με την λήξη της ισχύουσας συνδρομής, για διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά το πέρας της παραπάνω περιόδου ενδέχεται να διαγραφούν από το σύστημα. Διαγραφή των δεδομένων του χρήστη μπορεί επίσης να γίνει εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.
 6. Στην περίπτωση εκ νέου ενεργοποίησης της συνδρομής μετά από χρονικό διάστημα από την λήξη της προηγούμενης, εφόσον χρησιμοποιούνται τα «διατηρημένα» δεδομένα, ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετο κόστος χρήσης.
 7. Η Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στον eΠανδέκτη. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπ’ αυτού συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρίας θεωρείται ως ρητή και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των εκάστοτε τροποποιήσεών της.
 8. Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον eΠανδέκτη για την αποστολή μέσω email ή άλλου τρόπου που προσφέρει η υπηρεσία, περιεχομένου προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, που εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις, και γενικά παράνομου που παραβιάζει την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 9. Ο χρήστης ανεπιφύλακτα συνομολογεί ότι το πρόγραμμα / υπηρεσία eΠανδέκτης, που περιλαμβάνει πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου και κάθε σχεδίου, κειμένου, ήχου (audio) και εικόνας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, που προστατεύεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία. Ο χρήστης δεν δικαιούται να αποθηκεύει ηλεκτρονικά οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου, πέραν όσων ρητώς επιτρέπεται να αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα αυτή. Επίσης, δεν μπορεί να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταδώσει, μεταβιβάσει ή πωλήσει, αναπαραγάγει, δημιουργήσει παράγωγα έργα ή διανείμει, παρουσιάσει, συνδέσει, εκθέσει ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί το περιεχόμενο, συνολικά ή εν μέρει, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά επιτρέπεται στους παρόντες όρους χρήσεως ή έπειτα από προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Περιεχόμενο που αποτελείται από λογισμικό δυνάμενο να αντιγραφεί (downloadable software) δεν επιτρέπεται να “επαναμεταφρασθεί” (decompiling reverse engineering).
 10. Απαγορεύεται η εκτέλεση κακόβουλων εντολών ή κώδικα, παραβίασης μηχανισμών ελέγχου και αυθεντικοποίησης, υποκλοπή πληροφορίας, και γενικότερα συμπεριφορά Hucking με στόχο την απορρύθμιση του συστήματος. Τέτοιου είδους συμπεριφορά ενδέχεται να επιφέρει νομικές κυρώσεις. Η B-logica θα διακόπτει άμεσα την πρόσβαση στις παραπάνω περιπτώσεις.
 11. Η άδεια χρήσης είναι αυστηρώς προσωπική και δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η διοχέτευση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο των στοιχείων που δίνουν την δυνατότητα εισαγωγής στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία αυτά είναι το όνομα χρήστη -username- (e-mail) και το κωδικός εισόδου -password-. Σε περιπτώσεις μαζικών αδειών σε οργανισμούς ή τράπεζες ενδέχεται να ισχύουν τα παραπάνω σε επίπεδο χρήστη-υπολογιστή στις εγκαταστάσεις αυτού, με τρόπο ώστε ο αριθμός των υπολογιστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα να μην ξεπερνούν τον συνολικό αριθμό αδειών για τις οποίες η εταιρεία έχει δώσει άδεια χρήσης στον παραπάνω οργανισμό ή εταιρεία ή τράπεζα. Σημειώνεται ότι ως πρόσβαση εννοείται είτε η απευθείας, μέσω browser, σύνδεση στην ιστοσελίδα του eΠανδέκτη είτε η έμμεση σύνδεση μέσω Web services
 12. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, να περιορίσει, σταματήσει άμεσα, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση του χρήστη στο σύνολο ή σε μέρος του προγράμματος/υπηρεσίας, οποτεδήποτε εάν αυτός (ο χρήστης) παραβεί αντισυμβατικά ή παράνομα τους παρόντες όρους χρήσης. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν και καταργούν οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνίας μεταξύ της B-logica και του χρήστη που σχετίζεται με την χρήση της πλατφόρμας eΠανδέκτης.