Άδεια Χρήσης Προϊόντων

Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της B-logica, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους.

Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της εταιρείας εκτός αυτών που παρέχονται σαν συνδρομητική υπηρεσία, όπως το www.eaxies.gr.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ B-LOGICA. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της B-LOGICA (η “Άδεια”) είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και στη B-LOGICA με αντικείμενο οποιοδήποτε προϊόν λογισμικού της B-LOGICA, το οποίο περιλαμβάνει λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνει συναφή αποθηκευτικά μέσα, έντυπο υλικό και άμεση (“online”) ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση (“ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”).

Οποιοδήποτε λογισμικό παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη χορηγείται υπό τους όρους αυτής της άδειας. Εάν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε, κάνετε λήψη, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μπορείτε, ωστόσο, να το επιστρέψετε στο σημείο πώλησης, απ’ όπου το προμηθευτήκατε, για πλήρη επιστροφή του τιμήματος.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν πωλείται το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με αυτήν την Άδεια σας χορηγούνται τα εξής δικαιώματα *:

Λογισμικό Εφαρμογών. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να έχετε πρόσβαση, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε ή να εργαστείτε με άλλον τρόπο (“ΕΚΤΕΛΕΣΗ”) με ένα αντίγραφο του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του για το ίδιο λειτουργικό σύστημα, μόνο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθμό εργασίας.

Πρόσθετες άδειες χρήσης. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν λογισμικού σε πέραν του ενός υπολογιστές μόνο αν έχετε προμηθευτεί για τον κάθε υπολογιστή την αντίστοιχη άδεια χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τη B-LOGICA ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη (μεταπωλητή).

Αποθήκευση / Χρήση Δικτύου. Επιτρέπεται, επίσης, να αποθηκεύσετε ή να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ένα αποθηκευτικό μέσο, όπως σε ένα διακομιστή δικτύου, που θα χρησιμοποιείται μόνον για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ σας μέσω εσωτερικού δικτύου. Όμως, πρέπει να αποκτήσετε και να αφιερώσετε μία Άδεια Χρήσης για κάθε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ στον οποίο ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από το αποθηκευτικό μέσο. Μια άδεια χρήσης για το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν επιτρέπεται να μοιράζεται ή να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε διαφορετικούς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

* Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η B-LOGICA επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

  • Λογισμικό μη προοριζόμενο για μεταπώληση. Δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης ή εν γένει μεταβίβασης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανεξάρτητα με τα αναφερόμενα σε άλλες ενότητες αυτής της Άδειας. Εξαιρούνται οι συνεργάτες (μεταπωλητές) της εταιρείας κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας.
  • Περιορισμοί στην Αποσυμπίληση (Reverse Engineering) και στην Ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα (Decompilation και Disassembly). Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αποσυμπίληση (reverse engineering), σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly) του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον πιο πάνω περιορισμό.
  • Διαχωρισμός συστατικών μερών. Η Άδεια Χρήσης αφορά το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερους από έναν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.
  • Εμπορικά σήματα. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της B-LOGICA.
  • Εκμίσθωση. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης. Η B-LOGICA ενδέχεται να σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (“Υπηρεσίες Υποστήριξης”). Η χρήση των Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόκειται στην πολιτική και τα θεσμοποιημένα προγράμματα της B-LOGICA όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην άμεση (“online”) τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται από τη B-LOGICA. Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού που σας παρέχεται στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης θα θεωρείται τμήμα του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας. Όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχετε στη B-LOGICA για λόγους Τεχνικής Υποστήριξης, η B-LOGICA έχει δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη και η ανάπτυξη του προϊόντος. Η B-LOGICA δεν θα κάνει χρήση αυτών των τεχνικών πληροφοριών με τρόπο που να γνωστοποιεί την ταυτότητά σας.

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ.

Εάν το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ φέρει την ένδειξη ότι είναι έκδοση αναβάθμισης, για να έχετε δικαίωμα χρήσης του θα πρέπει να έχετε την απαιτούμενη άδεια χρήσης του προϊόντος που προσδιορίζεται από τη B-LOGICA ως προϊόν κατάλληλο για αναβάθμιση. Ένα ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που φέρει την ένδειξη “Αναβάθμιση” αντικαθιστά και/ή συμπληρώνει (και μπορεί να απενεργοποιεί) το προϊόν που αποτέλεσε τη βάση των δικαιωμάτων σας για χρήση αυτής της αναβάθμισης. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προκύπτον αναβαθμισμένο προϊόν μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτής της Άδειας. Εάν το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι αναβάθμιση συστατικού μέρους ενός πακέτου προγραμμάτων λογισμικού για το οποίο σας χορηγήθηκε η άδεια χρήσης του ως ενιαίου προϊόντος, το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μεταβιβασθεί μόνον ως μέρος εκείνου του ενιαίου πακέτου προϊόντων και δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός του για χρήση σε περισσότερους του ενός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Όλα τα δικαιώματα τίτλων που περιλαμβάνονται στο ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών (“applets”) που είναι ενσωματωμένα στο ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), στο έντυπο υλικό που το συνοδεύει καθώς και σε οποιαδήποτε αντίγραφα του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όπως επίσης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν όλα τα παραπάνω, ανήκουν στη B-LOGICA ή τους προμηθευτές της. Όλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συμβάσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο. Εάν αυτό το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ περιέχει τεκμηρίωση που παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.

Ενδέχεται να παραλάβετε το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε περισσότερα του ενός αποθηκευτικά μέσα. Ασχέτως του τύπου ή μεγέθους του αποθηκευτικού μέσου το οποίο θα παραλάβετε, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα αποθηκευτικό μέσο το οποίο είναι κατάλληλο για τον μοναδικό σας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Δεν επιτρέπεται να ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ το λογισμικό από το άλλο αποθηκευτικό μέσο σε άλλον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Δεν επιτρέπεται να δανείσετε, να εκμισθώσετε, να ενοικιάσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο το άλλο αποθηκευτικό μέσο σε άλλο χρήστη, παρά μόνο στο πλαίσιο οριστικής μεταβίβασης (όπως ορίζεται πιο πάνω) του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

6. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Μετά την εγκατάσταση ενός αντιγράφου του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με την παρούσα Άδεια, μπορείτε να διατηρήσετε το πρωτότυπο αποθηκευτικό μέσο στο οποίο σας παρεσχέθη το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τη B-LOGICA μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης. Εάν το πρωτότυπο αποθηκευτικό μέσο απαιτείται για τη χρήση του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ένα αντίγραφο του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης. Με εξαίρεση τις ρητές διατάξεις της παρούσας Άδειας, δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε με άλλον τρόπο αντίγραφα του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

7. ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η B-LOGICA , αν και έχει ελέγξει τη πιστότητα και την ποιότητα του προγράμματος, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τη πιστότητα και τα τυχόν λάθη του Προϊόντος Λογισμικού και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού. Η B-LOGICA δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ο πελάτης αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους ή παράλειψης, οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές. (Οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη του κατασκευαστή και των αντιπροσώπων περιορίζεται μέχρι της αξίας του Προϊόντος Λογισμικού).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΥΤΟ ‘Ή ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.