Γνωρίστε το b-foros

Το B-foros είναι μία εφαρμογή με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Διανομών και Συνενώσεων.

Επίσης, με το B-foros μπορείτε να συμπληρώσετε, αποθηκεύσετε και τυπώσετε Δηλώσεις Φόρου Δωρεών,Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων και Κληρονομιών.

Το B-foros περιλαμβάνει κλίμακες από το 1998 μέχρι και σήμερα.

 • Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβιβάσεων (περιλαμβάνεται και ο Φόρος Υπεραξίας), ΦΠΑ, Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006) και Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006).
 • Αναλυτική εκτύπωση των στοιχείων υπολογισμού Φόρου.
 • Δυνατότητα χρήσης κλιμάκων και παραμέτρων για τον υπολογισμό Φόρου από το 1998 μέχρι και σήμερα (προκειμένου να υπολογιστούν φόροι προγενέστερων Γονικών Παροχών, Κληρονομιών κ.ά.).
 • Δημιουργία, συμπλήρωση, εκτύπωση και οργάνωση Δηλώσεων Φόρου Δωρεάς-Γονικής Παροχής, Μεταβιβάσεως, Κληρονομιάς καθώς και άνω των 85 Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων και Εντύπων Κτηματολογίου.
 • Τήρηση Πελατολογίου ώστε να έχετε άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία των πελατών σε επόμενες Δηλώσεις.
 • Ευρετήριο Πελατών με δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης.
 • Αποθήκευση όλων των Εντύπων είτε για μελλοντική χρήση είτε για τη δημιουργία νέων με παρόμοια στοιχεία (π.χ. ίδιοι πελάτες ή ίδια περιγραφή ακινήτων).
 • Δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων και φορολογικών κλιμάκων από το χρήστη.
 • Ηλεκτρονική (on line) βοήθεια.

Άμεσος και εύκολος Υπολογισμός Φόρων

 • Κληρονομιών
 • Δωρεών
 • Γονικών Παροχών
 • Μεταβιβάσεων
 • Διανομών (πριν και μετά την 1/1/2006)
 • Συνενώσεων (πριν και μετά την 1/1/2006)

Οργάνωση, εύκολη συμπλήρωση και εκτύπωση

 • Δηλώσεων Φόρου
 • Αιτήσεων
 • Υπεύθυνων Δηλώσεων
 • Εντύπων Κτηματολογίου

Περισσότερα από 90 έντυπα Αιτήσεων, & Δηλώσεων

Προς Δ.Ο.Υ.
 • Δήλωση Φόρου Γονικής Παροχής
 • Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς
 • Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης
 • Δήλωση Φόρου Υπεραξίας (προσωρινά ανενεργή)
 • Αίτηση/Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Υποδ. 1)
 • Αίτηση/Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση (Υποδ. 4,5)
 • Αίτηση/Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ κατόπιν ελέγχου (Υποδ. 6)
 • Αίτηση/Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση κατόπιν ελέγχου (Υποδ. 7,8)
 • Αίτηση Παράτασης Προθ. Υποβ. Δηλ. Κληρονομιάς
 • Υπεύθυνη δήλωση Α’ κατοικίας – Κατάσταση Ακινήτων
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (αγορά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (γον.παροχή)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Άγαμος (κληρονομιά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (αγορά)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (γον.παροχή)
 • Υπ. Δήλωση Α’κατ. Έγγαμος (κληρονομιά)
 • Υπεύθυνη δήλωση αρ. 54Α ν.4174/2013
 • Αίτηση – Πιστοποιητικό άρ.105, Ν.2961/2001
 • Αίτηση Π-TAXIS
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Εκπρ./Πληρεξ. Νομ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Πληρεξ. Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δήλωση ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Εκπρ./Πληρεξ. Νομ. Προς
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Πληρεξ. Φυσ. Προσ.
 • Εξουσιοδότηση για δηλώσεις ΦΟΡΟΥ πλην κληρονομιάς – Φυσ. Προσ.
Προς Δήμο
 • Αίτηση του Ν.2052/94 27.
 • Αίτηση του Ν.2242/94 28.
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
Προς Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο
 • (Υποθηκοφυλάκειο) Αίτηση: Για εγγραφή υποθήκης
 • (Υποθηκοφυλάκειο) Αίτηση: Για εξάλειψη υποθήκης
 • (Υποθηκοφυλάκειο) Αίτηση: Για μεταγραφή συμβολαίου (με 1 πιστοποιητικό)
 • (Υποθηκοφυλάκειο) Αίτηση: Για μεταγραφή συμβολαίου (με όλα τα πιστοποιητικά)
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση διόρθωσης (άρθρου 6 Ν. 2308/95) Ένσταση (άρθρου 7 Ν. 2308/95)
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (άρθρου 6 Ν. 2308/95)
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων δικαιούχου
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση χορήγησης αντιγράφων
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Δήλωση / εξουσιοδότηση προς Γραφείο Κτηματογράφησης
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Δήλωση κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος (Δ.2′)
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Ν.2308/1995 (Δ.1)
 • (Γραφ.Κτηματογράφησης) Ν.2308/1995 (Δ.2)
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για αντίγραφο εγγραπτέας πράξης
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (άρθρο 6#4 Ν.2664/1)
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης – ΣΥΝΟΛΙΚΗ
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για πιστοποιητικό κτημ.εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών προσώπου
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου / Αποσπάσματος Διαγράμματος
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από αρχείο Κτηματογράφησης
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών
 • (Κτηματολογικό Γρ.) Περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για εγγραφή πράξης στο σύστημα Μεταγγραφών και Υποθηκών
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για εγγραφή Σύμβασης Ενεχύρου του ν.2844/2000
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (άρθρο 6#4 Ν.2664/1) (Υποκ.)
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης – ΣΥΝΟΛΙΚΗ (Υποκ.)
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου/ων
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου από τα αρχεία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου / Αποσπάσματος Διαγράμματος (Υποκ.)
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για χορήγηση Αντίγραφου Μερίδας/Πιστοποιητικού Ακτημοσύνης
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Σύμβασης Ενεχύρου του ν.2844/2000
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1 (Υποκ.)
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2 (Υποκ.)
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού
 • (Κτημ. Γρ. & Υποκατ.) Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικών από τα αρχεία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών
 • (Γρ.Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης) Αίτηση: Για αποδοχή κληρονομιάς εκ διαθήκης
 • (Γρ.Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης) Αίτηση: Για αποδοχή κληρονομιάς εξ αδιαθέτου
 • (Γρ.Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης) Αίτηση: Για μεταβίβαση ακινήτου
 • (Γρ.Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης) Αίτηση: Για σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας
 • (Γρ.Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης) Διαβιβαστικό αποστολής αντιγράφων
Προς δικαστική αρχή
 • Αίτηση: Για δημοσίευση δημόσιας διαθήκης
 • Αίτηση: Για δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης
 • Αίτηση για πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
 • Αίτηση για Εισαγγελική παραγγελία για πνευματική λύση του γάμου
Προς το Συμβολαιογράφο
 • Υπεύθυνη Δήλωση – 2η σελίδα
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη αυθαιρέτου ή μη αυθαιρέτου
 • Υπεύθυνη δήλωση Ι.Κ.Α. (Φ.21/116/2000)
 • Υπεύθυνη δήλωση μη υποβολής δήλωσης,για φορολογική ενημερότητα
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.2520
 • Υπεύθ.Δήλωση Ν.3220/04,άρ.26 εξόφλησης φόρου από χαριστ. Αιτία
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Δ.118
Λοιπές
 • Αίτηση για μεταβίβαση ακινήτου σε παραμεθόριο
 • Αίτηση για Πνευματική λύση του γάμου

Για το B-foros δίνεται ετήσια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει τις νέες εκδόσεις, που θα ανακοινωθούν εάν αλλάξει η Φορολογία Κεφαλαίου, καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη για την λειτουργία του προγράμματος κατά τις εργάσιμες ώρες.

Άδεια Χρήσης

150

ΑΓΟΡΑ

Πρόσθετη Άδεια Χρήσης

52,50

Συμβόλαιο Συντήρησης

50

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και οι συνθέσεις των εκδόσεων μπορεί να αλλάξουνστο μέλλον χωρίς προειδοποίηση.

Συμβόλαιο συντήρησης

 • Tο ετήσιο κόστος συντήρησης του B-foros ανέρχεται σε 50€ πλέον Φ.Π.Α.
 • Σημειώνεται ότι όταν το B-foros αποτελεί τμήμα του Β-symbolaio iv suite, καλύπτεται από την συντήρηση αυτού.
 • Αν αποτελεί τμήμα του B-maps IV ή B-symbolaio το κόστος μειώνεται σε 20€.

Το B-foros περιλαμβάνει συντελεστές από το 1998 μέχρι σήμερα.

Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τον server είναι:
 • CPU: i3 (προτείνεται i5 και ανώτερο)
 • RAM: 4GB (προτείνεται 8GB για 64-bit συστήματα)
 • HDD: ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος από 30GB
 • OS: Windows 7 (προτείνεται Windows 10 64-bit)
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)
Προδιαγραφές για τους υπολογιστές των χρηστών (clients):
 • CPU: i3 (προτείνεται i5)
 • RAM: 2GB (προτείνεται 4GB)
 • HDD: ελεύθερος χώρος 30GB
 • OS: Windows 7
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)