Γνωρίστε το lawgical.gr

Lawgical.gr - Οργάνωση δικηγορικών γραφείων και εταιρειών στο cloud.

Το lawgical.gr είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή για την οργάνωση Δικηγορικών γραφείων και Δικηγορικών εταιρειών.

Υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τη συνολική μηχανογράφηση ενός γραφείου με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεών του. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων το Lawgical.gr προσφέρει απλότητα χρήσης και μπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκες απαιτήσεις.

Το lawgical.gr συνδυάζει ασφάλεια και φιλικότητα ενώ παρέχει τη δυνατότητα χρήσης από οπουδήποτε μέσω browser σε PC ή Apple.

To lawgical.gr παρέχεται ως ετήσια συνδρομητική υπηρεσία σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά

Standard

120 € / έτος

148.80 € με Φ.Π.Α.

Professional

160 € / έτος

198.40 € με Φ.Π.Α.

Enterprise

240 € / έτος

297.60 € με Φ.Π.Α.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των συνδρομών γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Πιστωτική κάρτα VISA, (μέσα από το www.lawgical.gr)
 • Αντικαταβολή (επιπρόσθετη χρέωση ΕΛ.ΤΑ. (3,00 €),
 • A.C.S. (9,50 €)
 • Κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό

Μαζικές συνδρομές

Για μαζικές συνδρομές από Οργανισμούς, Τράπεζες, ή άλλα Νομικά Πρόσωπα επικοινωνείστε με το τμήμα πωλήσεων:

Υποθέσεις

Πλήρης καταχώρηση στοιχείων υποθέσεων και παρακολούθηση της πορείας τους (δικάσιμοι, ενέργειες κλπ). Η καταχώρηση υποθέσεων μπορεί να γίνεται σε ομαδοποιημένα αντικείμενα (ασφαλιστικά, ποινικά, εργατικά, απαιτήσεις από καθυστερήσεις κλπ) τα οποία παραμετροποιούνται από χρήστη του συστήματος.

Φάκελοι υποθέσεων

Χαρακτηρισμός και Ομαδοποίηση υποθέσεων με tags που ορίζει ο χρήστης. Δυνατότητα σύνδεσης Υπόθεσης σε περισσότερους τους ενός Φακέλους.

Δικάσιμοι

Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης δικασίμων με όλα τα στοιχεία που τις αφορούν (Ημερομηνία, Δικαστήριο, Αίθουσα, Δικόγραφο, Πινάκιο, Αμυνόμενο, Επιτιθέμενο, Αποτέλεσμα, Αρ. Απόφασης, Υπόθεση με την οποία συνδέεται). Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αναβολής δικασίμου με αυτόματη αντιγραφή των δεδομένων της αρχικής και με εμφάνιση προηγούμενης/επόμενης δικασίμου, καθώς και του πλήρους ιστορικού της. Κάθε δικάσιμος μπορεί να συνδεθεί με ενέργεια.

Πρόσωπα

Τα πρόσωπα που τηρούνται στο σύστημα μπορεί να ενέχονται σε υπόθεση ως Πελάτες, Αντίδικοι, Χειριστές Δικηγόροι, Coordinators, σε ενέργεια ως εμπλεκόμενοι, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί επιμελητές, σε Δικάσιμο ως αμυνόμενοι ή επιτιθέμενοι, σε αξιόγραφο ως Εκδότες ή Οπισθογράφοι επιταγών, ή Αποδέκτες Συναλλαγματικών, σε Εμπράγματες Εξασφαλίσεις ως καθ΄ων η προσημείωση (ιδιοκτήτες), σε Πρόγραμμα Πλειστηριασμού ως καθ΄ων ο πλειστηριασμός, σε Έρευνα Ακίνητης Περιουσίας ως ερευνώμενοι και ιδιοκτήτες.

Νομικές (και μη) Ενέργειες

Οι καταχωρούμενες ενέργειες μπορούν να συνδεθούν με πολλαπλές υποθέσεις, με πολλαπλούς αντιδίκους, καθώς και με αξιόγραφα. Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης του χρόνου ενασχόλησης με αυτόματο χρονόμετρο ή manually.

Προγραμματισμένες ενέργειες

Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης προγραμματισμένων (μελλοντικών) ενεργειών σε επίπεδο υπόθεσης (π.χ. Κατάθεση Διαταγής Πληρωμής) ή αντιδίκου (π.χ. Κοινοποίηση Διαταγής Πληρωμής) με παραμετρικά οριζόμενη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί ενέργεια που θα την κλείσει. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης συγκεκριμένης προγραμματισμένης ενέργειας σε επιλεγμένες υποθέσεις.

Work Flow Ενεργειών / Προγραμματισμένες ενέργειες

Αυτόματη παραμετρική δημιουργία επόμενων ενεργειών με αυτόματο ορισμό προθεσμιών (εργάσιμες/ ημερολογιακές ημέρες, μήνες, έτη). Εμφάνιση προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο και google calendar, με υπενθυμίσεις. Παρακολούθηση έγκαιρης εκτέλεσής τους.

Ημερολόγιο

Αυτόματη εμφάνιση στοιχείων δικασίμων, ενεργειών και προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο για τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Συνολική εμφάνιση υποχρεώσεων γραφείου σε συνεργάτες με δικαίωμα. Καταχώρηση προσωπικών γεγονότων. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Google calendar.

Υπενθυμίσεις

Υπενθύμιση των δικασίμων, ενεργειών, προγραμματισμένων ενεργειών και προσωπικών ραντεβού στο ημερολόγιο σε επιλεγμένο χρόνο.

Έγγραφα

Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων οποιασδήποτε μορφής σε οποιαδήποτε οντότητα του συστήματος (Υπόθεση, Ενέργεια, Έρευνα κλπ).

Δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων Dropbox και Google Drive.

Full Text search εγγράφων

Αναζήτηση εγγράφων με λέξη που περιέχεται στο έγγραφο.

Ακίνητα

Το lawgical.gr διαθέτει βάση ακινήτων τα οποία συνδέονται με εμπράγματες εξασφαλίσεις ή με έρευνες ακίνητης περιουσίας.

Σε κάθε ακίνητο μπορούν να συνδεθούν τα στοιχεία των ορόφων που καταλαμβάνει (με ανάλυση εμβαδού βάσει τίτλων και ημιυπαιθρίων),

οι ιδιοκτήτες του (με τα ποσοστά και είδη κυριότητάς τους), τα βάρη και οι διεκδικήσεις καθώς και τα παρακολουθήματά του.

Δυνατότητα σύνδεσης με γεωγραφικό σύστημα δεδομένων τόσο για τη γεωγραφική θέση όσο και για την προβολή και χρήση συντελεστών αντικειμενικών αξιών σε συνεργασία με το www.eaxies.gr.

Έρευνες Ακίνητης Περιουσίας

Υποστηρίζεται η ολοκληρωμένη καταχώρηση των στοιχείων μιας έρευνας (ερευνώμενος, Υποθηκοφυλακείο / Κτημ. Γραφείο, αποτέλεσμα, στοιχεία ακινήτων, ιδιοκτητών, βαρών συνδεδεμένων με τις επί μέρους ιδιοκτησίες, τυχόν τίτλων στους οποίους βασίστηκε ο έλεγχος κλπ). Οι έρευνες συνδέονται σε όλες τις υποθέσεις στις οποίες ενέχεται ο ερευνώμενος. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης μιας έρευνας (ανατεθειμένη, ολοκληρωμένη κλπ).

Εμπράγματες Εξασφαλίσεις επί ακινήτων

Σε μία υπόθεση μπορούν να καταχωρηθούν αναλυτικά οι εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων (στοιχεία εξασφάλισης, στοιχεία ακινήτων, ιδιοκτητών, βαρών συνδεδεμένων με τις επί μέρους ιδιοκτησίες, έγγραφα κλπ). Μια εξασφάλιση μπορεί να συνδεθεί με περισσότερες από μια υποθέσεις και με περισσότερα του ενός ακίνητα. Επιπλέον μία εξασφάλιση μπορεί να συνδεθεί και με αξιόγραφα.

Πλειστηριασμοί

Από τη σχετική οντότητα παρακολουθείται ολοκληρωμένα η διαχείριση πλειστηριασμών, με δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών καθ΄ων ο πλειστηριασμός και ταυτόχρονη σύνδεση των υποθέσεων στις οποίες αυτοί εμπλέκονται ως ενεχόμενοι, ιδιοκτήτες, εκδότες ή οπισθογράφοι επιταγών κλπ., καθώς και των ιδιοκτησιών επί ακινήτων (όταν το αντικείμενο του πλειστηριασμού είναι ακίνητο). Στον πλειστηριασμό μπορεί να συνδεθεί το ψηφιοποιημένο πρόγραμμα πλειστηριασμού όπως και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

Οικονομικά

O χρήστης καθορίζει την οικονομική συμφωνία που ισχύει (χρονοχρέωση, κατ’ αποκοπή, εργολαβικό, πάγια αντιμισθία, βάσει τιμοκαταλόγου, …) για κάθε υπόθεση και τα οικονομικά ενημερώνονται αυτόματα ανάλογα με τις εργασίες που πραγματοποιούνται. Αν για παράδειγμα επιλεχθεί η χρονοχρέωση σαν οικονομική συμφωνία, με κάθε ενέργεια που θα σημειώνεται θα ενημερώνονται αυτόματα τα οικονομικά της υπόθεσης ανάλογα με τον συνεργάτη.

Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων εγγράφων

Ηλεκτρονική αναλυτική καταγραφή των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του γραφείου κατά την οποία, εκτός από την καταχώρηση των βασικών πληροφοριών (Ημερομηνία, κατηγορία εγγράφου, αρχειοθέτηση) συνδέονται και οι εμπλεκόμενοι του εγγράφου. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασής του (status).

Αναζητήσεις, Φίλτρα και Εξαγωγές δεδομένων

Όλες οι βασικές οντότητες παρουσιάζουν τα δεδομένα τους σε ευρετήρια, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα απλών αλλά και σύνθετων/συνδυαστικών αναζητήσεων (φίλτρων).

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία των φίλτρων εμφανίζονται οι εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φίλτρα συνδυαστικά και από πολλαπλές οντότητες του συστήματος προκειμένου να δημιουργηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα αναζήτησης.

Τα ευρετήρια μπορούν να παραμετροποιηθούν ανά προτίμηση χρήστη: προσθαφαίρεση στηλών, κατηγοριοποίηση – ομαδοποίηση και ταξινόμηση κάθε στήλης με κλείδωμα της επιλεγμένης ρύθμισης και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Επίσης, όλα τα ευρετήρια μπορούν να εξαχθούν σε excel.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογής φίλτρων: –

 • Προβολή Δικασίμων του ερχόμενου 3μήνου για όλο το γραφείο ή με συγκεκριμένο χειριστή.
 • Προβολή προγραμματισμένων (μελλοντικών) ενεργειών που λήγουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι συνδεδεμένες με υποθέσεις που έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και status.
 • Προβολή ενεργειών με βάση κριτήρια αναζήτησης που αφορούν τόσο τις ενέργειες όσο και τις υποθέσεις (π.χ. αναζήτηση των υποθέσεων που ανατέθηκαν σε συγκεκριμένο δικηγόρο, σε συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών και στις οποίες έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, ενώ δεν έχουν γίνει κάποιες άλλες).

Επιπλέον, αναζητήσεις μπορούν να γίνουν και σε πεδία με ελεύθερο κείμενο (full text search).

Δικαιώματα χρηστών

Ορισμός ρόλων με τα επιθυμητά επίπεδα πρόσβασης (προβολή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή στοιχείων). Ανάθεση ρόλου στους χρήστες.

Το lawgical.gr διαθέτει υποσύστημα που διασφαλίζει την διαβάθμιση και δικαίωμα πρόσβασης του κάθε χρήστη σε διάφορες οντότητες του συστήματος. Έτσι κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης ενώ μπορούν να περιγραφούν ρόλοι για κάθε ομάδα χρηστών. Για παράδειγμα οι χειριστές της γραμματείας μπορεί να έχουν δικαίωμα αναζήτησης δικασίμου και ενημέρωσης των ημερολογίων για τις δικασίμους των συνεργατών και πουθενά αλλού, ενώ το λογιστήριο να έχει δικαιώματα read-write στα οικονομικά του κάθε συνεργάτη ή του γραφείου συνολικά.

Τρεις διαφορετικές εκδόσεις (Συγκριτικός Πίνακας)

Το lawgical.gr διατίθεται σε τρεις εκδόσεις. Για να δείτε τις δυνατότητες κάθε έκδοσης δείτε τον Συγκριτικό Πίνακα Εκδόσεων.

Το κόστος αναφέρεται σε ετήσια συνδρομή ανά χρήστη. Για πακέτα 5-User ισχύουν μειωμένες τιμές (επικοινωνήστε με την B-logica).

Συγκριτικός Πίνακας ΕκδόσεωνStandardProfessionalEnterprise

Cloud εφαρμογή

Πρόσβαση από οπουδήποτε μέσω browser

Υποθέσεις

Πλήρης καταχώρηση στοιχείων υποθέσεων και παρακολούθηση της πορείας τους (δικάσιμοι, ενέργειες κλπ)

Φάκελοι υποθέσεων

Χαρακτηρισμός και Ομαδοποίηση υποθέσεων με tags που ορίζει ο χρήστης

Δικάσιμοι

Καταχώρηση και παρακολούθηση πορείας δικασίμου και σχετικών κινήσεων (εκκρεμής απόφαση κλπ) υποθέσεων με tags που ορίζει ο χρήστης

Πελατολόγιο:

Πλήρης καταχώρηση στοιχείων πελατών. Σύνδεση με υποθέσεις, δικασίμους, ενέργειεςδικασίμου και σχετικών κινήσεων (εκκρεμής απόφαση κλπ) υποθέσεων με tags που ορίζει ο χρήστης

Αντίδικοι, Συνεργάτες, Δικαστικοί Επιμελητές και λοιπά πρόσωπα

Καταχώρηση όλων των προσώπων που σχετίζονται με το γραφείο. Σύνδεση με υποθέσεις, δικασίμους, ενέργειες.

Ενέργειες

Καταχώρηση των ενεργειών που πραγματοποιούνται ανά υπόθεση. Σύνδεση με συνεργάτη και πρόσωπα υπόθεσης. Καταχώρηση χρόνου ενασχόλησης με αυτόματο χρονόμετρο ή manually

Έγγραφα

Σύνδεση εγγράφων οποιουδήποτε τύπου σε υποθέσεις, δικασίμους, ενέργειες, προγραμματισμένες ενέργειες κλπ. Δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων dropbox και google drive.

Αξιόγραφα

Καταχώρηση στοιχείων αξιογράφων, παρακολούθηση σχετιζόμενων ενεργειών.

Ημερολόγιο

Αυτόματη εμφάνιση στοιχείων δικασίμων, ενεργειών και προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο για τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Συνολική εμφάνιση υποχρεώσεων γραφείου σε συνεργάτες με δικαίωμα. Καταχώρηση προσωπικών γεγονότων. Δυνατότητα σύνδεσης με το Google calendar.

Υπενθυμίσεις

Υπενθύμιση των δικασίμων, ενεργειών και προγραμματισμένων ενεργειών του ημερολογίου σε επιλεγμένο χρόνο.

Συνολικά Ευρετήρια Υποθέσεων, Δικασίμων, Ενεργειών κλπ

Εμφάνιση όλων των Υποθέσεων, Δικασίμων, Ενεργειών, Προσώπων και λοιπών οντοτήτων.

Σύνθετες λειτουργίες Ευρετηρίων

Ομαδοποιήσεις, Αναζητήσεις, ορισμός συνδυαστικών κριτηρίων (φίλτρων) σε όλα τα συνολικά ευρετήρια.

Reports (Excel)

Εξαγωγή όλων των παραπάνω ευρετηρίων σε excel.

Δομή υποδειγμάτων

Δυνατότητα καταχώρησης και οργάνωσης υποδειγμάτων για εύκολη πρόσβαση και χρήση από όλο το γραφείο.

Πολλαπλοί χρήστες (multiuser)

Δυνατότητα πρόσβασης από πολλαπλούς χρήστες.

Δικαιώματα χρηστών

Ορισμός ρόλων με τα επιθυμητά επίπεδα πρόσβασης (προβολή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή στοιχείων). Ανάθεση ρόλου στους χρήστες.

Work Flow Ενεργειών / Προγραμματισμένες
ενέργειες

Αυτόματη παραμετρική δημιουργία επόμενων ενεργειών με αυτόματο ορισμό προθεσμιών (εργάσιμες/ημερολογιακές ημέρες, μήνες, έτη). Εμφάνιση προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο και google calendar, με υπενθυμίσεις. Παρακολούθηση έγκαιρης εκτέλεσής τους.

Οικονομικά

Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων γραφείου. Δυνατότητα χρονοχρέωσης, χρέωσης βάσει τιμοκαταλόγου, πάγιας αντιμισθίας κλπ, ανά πελάτη και υπόθεση με αυτόματο υπολογισμό ποσών. Παρακολούθηση υπολοίπων πελάτη, υπόθεσης, γραφείου. Παρακολούθηση εξόδων γραφείου.

Πρωτόκολλο

Καταχώρηση στοιχείων εισερχομένων και εξερχομένων πρωτοκόλλων. Σύνδεση με πρόσωπα και έγγραφα

Full Text Search

Αναζήτηση σε όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα.

Ακίνητα

Καταχώρηση αναλυτικών στοιχείων ακινήτων.

Έρευνες ακίνητης περιουσίας

Καταχώρηση στοιχείων ελέγχων ακίνητης περιουσίας, σύνδεση με υποθέσεις, υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία, ακίνητα, ιδιοκτήτες κλπ.

Εξασφαλίσεις

Καταχώρηση στοιχείων εξασφαλίσεων, σύνδεση με υποθέσεις, υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία, ακίνητα, ιδιοκτήτες, εμπράγματα δικαιώματα κλπ.

Πλειστηριασμοί

Καταχώρηση στοιχείων πλειστηριασμών για την παρακολούθηση της πορείας τους, σύνδεση με υποθέσεις, εμπράγματες εξασφαλίσεις και ακίνητα, συμβολαιογράφο, δικαστικό επιμελητή κλπ.

Collection

Διαχείριση υποθέσεων καθυστερήσεων και Interface με τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha, Eurobank, Πειραιώς).

Microsoft Azure

Microsoft Azure

Οι servers της B-logica φιλοξενούνται στο cloud της Microsoft (Azure) που παρέχει συνθήκες σχεδόν απόλυτης διαθεσιμότητας (99,95%) των sites που φιλοξενεί και ταυτόχρονα τα υψηλότερα επίπεδα διεθνώς, διασφάλισης των δεδομένων των χρηστών.

Συγκεκριμένα το Microsoft Azure διαθέτει:

 • Υψηλή προστασία συστημάτων h/w και s/w ακόμη και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
 • Λειτουργία 24x7 με υποστήριξη από στελέχη της Microsoft.
 • Υψηλή διαθεσιμότητα 99,95% με εφαρμογή fault tolerance, backup & recovery, load balancing κλπ.
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση στα data centres και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Microsoft.
 • Διεθνείς Πιστοποιήσεις περί ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η Microsoft διαθέτει πολλαπλά data centres ανά τον κόσμο με δυνατότητα δημιουργίας αυτόματα replicated sites (automatic replication).