Διαβίβαση του Ν.4172/2013

Εγκύκλιος 27η (Αριθμ. Πρωτ.187) με θέμα: Διαβίβαση του Ν.4172/2013

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Α Θ Η Ν Α
_____

Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας

Ταχ.Δ/νση: Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX: 210 384 8335
E-mail: notaries@notariat.gr

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Νόμο 4172/2013 ΦΕΚ 167/23-7-2013 τευχ. Α΄, με τίτλο «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»¬.

Εφιστάται η προσοχή στα άρθρα 32,41,42,43,54,59,60,61,62,63,64 και 72 του ως άνω νόμου.

Ειδικότερα στο άρθρο 72 παράγραφοι 1 και 6 του ως άνω νόμου προβλέπονται ότι:

«1.Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.»

«6.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του άρθρου 41 ισχύουν για υπεραξία από μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.»

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

refer