Νέος Νόμος 4042/2012 με ρυθμίσεις για τις ΤΖ των αυθαιρέτων
      

 14/2/2012


ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13.02.2012): Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων −Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ / ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


Άρθρο 50 : Θέματα σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτων.


§2.α. Στο τέλος της Παραγράφου §7β του Άρθρου 24 (Νόμος 4014/2011) , όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7γ ως εξής:

ΝΟΜΟΣ 4014/2011, Αρ.24, §7γ
«Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό, στον οποίο βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα.»
 
§2.β. Στο τέλος της Περίπτωσης §7β του Νόμου 4014/2011 , όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των Προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.»

§2.γ. Στο τέλος της παραγράφου 7α του άρθρου 24 του ν.4014/2011 προστίθενται οι λέξεις «σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου».

διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το άρθρο περί Αυθαιρέτων ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΔΩ