Μη καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. αν δεν πληρωθούν τα τέλη δημοσίευσης ΦΕΚ
      

 3/5/2014Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1244/2.5.2014

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

Αθήνα, 02- 05 - 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303
210 – 38 43 391
Fax : 210 - 38 38 981Με αφορμή επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Στα άρθρα 7β του ΚΝ 2190/19201 και 8 του Ν. 3190/19552 ορίζεται ο τρόπος δημοσιότητας ΑΕ και ΕΠΕ αντίστοιχα, αλλά και πιο συγκεκριμένα το θέμα της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

2. Στο άρθρο 13 του ν. 3419/20053, ορίζεται ότι πλέον η ευθύνη για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι της εκάστοτε υπηρεσίας καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, ενώ προϋπόθεση για τη δημοσίευση αποτελεί η καταβολή από πλευράς υπόχρεου του εκάστοτε τέλους δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν εκ των υστέρων επιβολή των σχετικών τελών στον υπόχρεο μόνο στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ βάσει του άρθρου 11 του ίδιου νόμου.

3. Στο άρθρο 16 του ως άνω νόμου προβλέπεται επίσης ότι τυχόν διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας (στην περίπτωσή μας των ν. 2190/1920 και 3190/1955) οι οποίες προβλέπουν διατυπώσεις δημοσίευσης των καταχωρίσεων δεν θίγονται, οπότε η ολοκλήρωση της δημοσιότητας προϋποθέτει δημοσίευση στο ΦΕΚ (βλ. προηγούμενα σημεία 1 και 2).

4. Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο νομοθέτης θεωρεί τη δημοσίευση στο ΦΕΚ όπου αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις ειδικότερων νόμων ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας.

5. Για να πραγματοποιηθεί ωστόσο η δημοσιότητα (βλ. και σημείο 1 ανωτέρω και σχετικές υποσημειώσεις), απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, η οποία για να γίνει απαιτείται αίτηση του υπόχρεου συνοδευόμενη από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευτικά κλπ έγγραφα4.

6. Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου η εμπορική δημοσιότητα απαιτεί και καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στο ΦΕΚ, η αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ δεν είναι πλήρης αν δεν περιλαμβάνει και το παράβολο των τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Με άλλα λόγια το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ αποτελεί ένα από τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου και καταχωρίζονται στο Φάκελο της εταιρείας. Συνεπώς, βάσει των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 3419/20055 η ΥΓΕΜΗ δεν προχωρά στην καταχώριση αν δεν προσκομιστεί το παράβολο αυτό.

7. Υποστηρικτικό των ανωτέρω είναι και το γεγονός ότι στις περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης καταχώρισης του άρθρου 11 του ν. 3419/2005 ο νομοθέτης κάνει ρητή πρόβλεψη για το θέμα των τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ (βλ. ανωτέρω σημείο 2). Εάν ο νομοθέτης αποδεχόταν ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εμπορικής δημοσιότητας έστω και με εκ των υστέρων καταβολή των τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στις αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, η διατύπωση της σχετικής διάταξης θα ήταν διαφορετική.

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καλούνται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών:

- Το παράβολο δημοσίευσης στο ΦΕΚ θα πρέπει να απαιτείται από τις ΥΓΕΜΗ ως δικαιολογητικό στοιχείο του τυπικού ελέγχου κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης. Αυτό για όσες αιτήσεις καταχώρισης πρέπει εκ του νόμου να υποβληθούν μέχρι και την 20/07/20146, δηλαδή και για τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε., των οποίων η χρήση έληξε στις 31/12/2013, οι οποίες, βάσει νόμου (άρθρο 25 κ.ν. 2190/1920), πρέπει να έχουν συγκληθεί μέχρι και τις 30/06/2014, ενώ τα πρακτικά τους πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 20/07/2014 (βλ. άρθρο 26α κ.ν. 2190/1920).

- Τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να διαβιβάζονται από τις ΥΓΕΜΗ για έλεγχο νομιμότητας στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες, δεδομένου ότι όπως προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3419/20057 προκειμένου οι ΠΕ να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους πρέπει να τους έχουν διαβιβαστεί αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρισης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου που υποβάλλεται στις ΥΓΕΜΗ.

- Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ δεν θα γίνεται αν δεν προσκομιστεί το παράβολο. Οι υπόχρεοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (βλ. ανωτέρω σημείο 6 και σχετική υποσημείωση).

- Επίσης, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καλείται όπως προσαρμόσει κατάλληλα τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υποβολής, ούτως ώστε για υποβαλλόμενες πράξεις και στοιχεία Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με ημερομηνία έως και 30/06/2014 δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης καταχώρισης αν δεν συνοδεύεται από παράβολο.


Ο Γενικός Διευθυντής
Χρήστος Μπανός


      
>