ΦΕΚ 2038/29.12.2010 ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2011
      

 4/1/2011ΦΕΚ 2038/29.12.2010


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ B' Αρ. Φύλλου  2038/2010 - ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2011


29 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθµ. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ: 1200

Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ. 41 και 41α του ν. 1249/82 και 14 του ν. 1473/84 και καθορισµός τιµών εκκίνησης και

συντελεστών αυξοµείωσης τους για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489

οικισµών των Νοµών Δράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας,

Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου,

Ρεθύµνου και Χανίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν.

2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄), και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄).

3. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τµήµατος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδοµή, συγκοινωνία

κ.λπ.), εµπορικότητα δρόµων, πολεοδοµικές ρυθµίσεις (συντελεστής δόµησης οικοπέδου).

4. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαµέρισµα, κατάστηµα, αποθήκη κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε

πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισµός, πληµµύρα, πυρκαγιά,

απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσµευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).

5. Την απόφασή µας µε αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ001 3/09.06.94 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β΄/15.07.94) όπως ισχύει σήµερα, µε την οποία

τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία µεταβιβαζοµένων µε οποιαδήποτε

αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειµενικό σύστηµα.

6. Τις εισηγήσεις των αρµοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 στις οποίες περιλαµβάνονται τα πορίσµατά τους.

7. Την αριθµ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725/Β΄/3.11.2010) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Δηµήτριο Κουσελά».

8. Το γεγονός ότι δεν δηµιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισµό, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Επεκτείνουµε την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982, όπως το άρθρο 41α προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν.

2386/1996, και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984, και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989, για τον προσδιορισµό της

φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός 4.489 οικισµών που βρίσκονται στους Νοµούς Δράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας,

Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας,

Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων, όπως αυτοί εµφαίνονται στους παρακάτω

πίνακες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Νομός Δράμας
Νομός Καβάλας
Νομός Ξάνθης
Νομός Ροδόπης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός Πέλλας
Νομός Πιερίας
Νομός Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Νομός Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νομός Λάρισας
Νομός Μαγνησίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νομός Βοιωτίας
Νομός Ευρυτανίας
Νομός Φθιώτιδας
Νομός Φωκίδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομός Αργολίδας
Νομός Αρκαδίας
Νομός Λακωνίας
Νομός Μεσσηνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νομός Λέσβου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νομός Κυκλάδων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Νομός Ηρακλείου
Νομός Λασιθίου
Νομός Ρεθύμνου
Νομός Χανίων
 

Άρθρο 2

Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις περιοχές των οικισµών του άρθρου 1 της

απόφασης αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις της µε αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09-06-1994 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β΄/1994) απόφασής µας,

όπως αυτή ισχύει σήµερα.

Άρθρο 3

Για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας των κτισµάτων των ειδικών κτιρίων εφαρµόζονται οι τιµές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν µε

την µε αριθµ. πρωτ. 1020562/486/00ΤΥ/Δ/27-02-2007 ΠΟΛ.1033 (ΦΕΚ 268/Β΄/2007) απόφαση µας.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεµβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ


ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 2038/2010 ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ